لیگ شطرنج

لیگ شطرنج دانشگاه های منطقه ۱ ورزش کشور

(دختران و پسران)

 

درخشش تیم های دختران و پسران در مسابقات لیگ شطرنج دانشگاه های منطقه ۱ ورزش کشور

این رقابت ها، به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و در ۷ دور برگزار گردید و با انجام دور نهایی در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷، تیم های برتر معرفی شدند.
گفتنی است پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه نیز مسابقات “سریع” برگزار خواهد شد.

 

تیم الف پسران: مقام اول    تیم دختران: مقام سوم    تیم ب پسران: مقام چهارم

دورروزتاریخزمان
اولپنجشنبه۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷۹:۳۰
دومپنجشنبه۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷۱۵:۳۰
سومپنجشنبه۲ اسفند ماه ۱۳۹۷۹:۳۰
چهارمپنجشنبه۲ اسفند ماه ۱۳۹۷۱۵:۳۰
پنجمپنجشنبه۹ اسفند ماه ۱۳۹۷۹:۳۰
ششمپنجشنبه۹ اسفند ماه ۱۳۹۷۱۵:۳۰
هفتمپنجشنبه۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷۹:۳۰
برق آساپنجشنبه۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷۱۵:۳۰
سریعپنجشنبه۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷۹:۳۰

 

دختران
ردیفتیمتعداد بازیبردمساویباخت
امتیاز میز
امتیاز
۱تهران۷۵۱۱۱۹۱۱
۲تربیت دبیر شهید رجائی۷۴۲۱۱۸۱۰
۳صنعتی شریف۷۵۰۲۱۷٫۵۱۰
۴
خوارزمی۷۴۱۲۱۵٫۵۹
۵
صنعتی امیرکبیر۷۳۱۳۱۵۷
۶
صنعتی علم و صنعت ایران۷۱۳۳۱۲٫۵۵
۷
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۷۰۲۵۸۲
۸
علمی – کاربردی۷۱۰۶۷۲
پسران
ردیفتیمتعداد بازیبردمساویباختامتیاز میزامتیاز
۱
صنعتی شریف الف۷۷۰۰۲۵٫۵۱۴
۲
علمی – کاربردی۷۶۰۱۱۹٫۵۱۲
۳
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۷۴۰۳۱۵۸
۴
صنعتی شریف ب۷۳۱۳۱۴٫۵۷
۵
صنعتی امیرکبیر۷۳۱۳۱۴۷
۶
صنعتی علم و صنعت ایران۷۲۱۴۹٫۵۵
۷
خوارزمی۷۰۲۵۶۲
۸
تربیت دبیر شهید رجائی۷۰۱۶۶۱