سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه برنامه تمرینات ورزشی گروه کارکنان

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

(کارکنان - بانوان)

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

اسکیت

سه شنبه

پنجشنبه

19:30 - 18

10:30 - 9

سالن چند منظوره  

2

ایروبیک

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

سالن ایروبیک (چهار سالن)

خانم ترحمی

3

بدنسازی یکشنبه و سه شنبه 18 - 12 سالن بدنسازی خانم متقی نژاد

4

تنيس روي ميز

شنبه و دوشنبه

14 - 12

سالن تنیس روی میز

 
5

شنا

شنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

استخر بانوان

خانم میرزائی

6 واليبال

دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

سالن والیبال

خانم قهرمانی

 

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

(کارکنان - آقایان)

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

آمادگی جسمانی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

17:30 - 16 سالن استاد جباری

آقای کمائی

2

 

 

     
3

شنا

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

استخر آقایان

 

4

فوتسال

(اعضاء هیئت علمی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن بسکتبال

 

5

فوتسال

یکشنبه و چهارشنبه

18:30 - 16:30

سالن قهرمانی

 
6

واليبال

(اعضاء هیئت علمی)

یکشنبه

چهارشنبه

14 - 12

سالن والیبال

سالن قهرمانی

 

7

واليبال

(کارکنان تربیت بدنی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن والیبال  

8

واليبال

(کارکنان پشتیبانی)

یکشنبه

18:30 - 17 سالن والیبال