تمرینات هفتگی دختران

تمامی فعالیت ها و تمرینات ورزشی دانشجویان تا اطلاع بعدی برگزار نخواهد شد.

 

برنامه تمرینات هفتگی دختران (فایل PDF)

 

نیمسال اول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

(دختران)

رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱آمادگی جسمانییکشنبه و سه شنبه۱۴ – ۱۲:۳۰سالن چند منظورهخانم متقی نژاد
۲اسکیتسه شنبه۱۹ – ۱۶:۳۰سالن چند منظورهخانم اسمعیلی
۳بدمینتونیکشنبه و سه شنبه۱۷:۳۰ – ۱۶سالن استاد جباریخانم نوری
۴بدنسازییکشنبه و سه شنبه۱۸ – ۱۲سالن بدنسازیخانم متقی نژاد
۵بسكتبالیکشنبه

سه شنبه

۱۸ – ۱۶

۲۰ – ۱۸

سالن استاد جباریخانم عِلّی
۶پیلاتسیکشنبه و سه شنبه
۱۳:۳۰ – ۱۲سالن رزمی ۲
خانم خندان
۷تنیس روی میزشنبه و دوشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲سالن تنیس روی میزخانم نیکنامی
۸سنگنوردییکشنبه و سه شنبه۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰سالن سنگنوردیخانم جهانبخش
۹شطرنجسه شنبه۱۵ – ۱۳اتاق شطرنجآقای حق شناس
۱۰شناسه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

۲۱ – ۱۹

۱۴ – ۱۲

۱۵ – ۱۳

استخر بانوانخانم میرزایی
۱۱فوتسالیکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

۲۰ – ۱۸

۱۱:۳۰ – ۹:۳۰

سالن استاد جباریخانم رحمتی
۱۲كاراتهیکشنبه

پنجشنبه

۱۸ – ۱۶:۳۰

۱۰ – ۸:۳۰

سالن رزمی ۱خانم حسن کاوی
۱۳
واليبالیکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

۲۰ – ۱۸

۱۸ – ۱۶

۱۱:۳۰ – ۹:۳۰

سالن استاد جباریخانم رشیدی
۱۴
یوگا و تعادل بدنیشنبه و چهارشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲سالن ایروبیکخانم باقری نیا