تمرینات هفتگی کارکنان

برنامه تمرینات هفتگی کارکنان و اعضای هیئت علمی (فایل PDF)

 

گروه بانوان

 رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱آمادگی جسمانییکشنبه و سه شنبه۱۴ – ۱۲:۳۰سالن چند منظورهخانم متقی نژاد
۲اسکیتسه شنبه۱۹:۳۰ – ۱۶:۳۰سالن چند منظورهخانم اسمعیلی
۳بدنسازی

(استادان)

یکشنبه و سه شنبه۱۲ – ۱۰:۳۰سالن بدنسازی
۴بدنسازی

(کارکنان و دانشجویان)

یکشنبه و سه شنبه۱۸ – ۱۲سالن بدنسازیخانم متقی نژاد
۵پیلاتسیکشنبه و سه شنبه
۱۳:۳۰ – ۱۲سالن ایروبیکخانم خندان
۶تنيس روي ميزشنبه و دوشنبه۱۴ – ۱۲سالن تنیس روی میزخانم نیکنامی
۷دفاع شخصییکشنبه۱۶:۱۵ – ۱۵:۱۵سالن رزمی ۲خانم حسن کاوی
۸شناشنبه و چهارشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲استخر بانوانخانم میرزائی
۹واليبالدوشنبه و چهارشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲سالن والیبالخانم سرمست
۱۰
یوگا و تعادل بدنیشنبه و چهارشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲سالن ایروبیکخانم باقری نیا

 

گروه آقایان

رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱آمادگی جسمانیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۷:۳۰ – ۱۶سالن استاد جباریآقای خدامرادی
۲تنیس روی میزشنبه، یکشنبه و سه شنبه۱۹ – ۱۶سالن تنیس روی میزآقای صحرایی
۳شناشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۳:۳۰ – ۱۲استخر آقایانآقای حضرتی
۴فوتسال (اعضاء هیئت علمی)شنبه و سه شنبه۱۴ – ۱۲سالن بسکتبال
۵فوتسالیکشنبه و چهارشنبه۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰سالن قهرمانیآقای ابطحی
۶واليبالیکشنبه و چهارشنبه۱۴:۳۰ – ۱۲:۳۰سالن قهرمانی