تمرینات هفتگی کارکنان

با توجه به اطلاعیه مدیریت امور اداری دانشگاه، تمامی فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی ویژه کارکنان و استادان، تا اطلاع بعدی برگزار نمی گردد.

تمامی فعالیت ها و تمرینات ورزشی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی، بصورت محدود و با رعایت کامل شیوه نامه “حضور در اماکن ورزشی” برگزار خواهد شد.

شیوه نامه بهداشتی استفاده از سالن ها و اماکن ورزشی (PDF)

فرم تعهدنامه ورزشکار (PDF)

برنامه تمرینات هفتگی کارکنان و اعضای هیئت علمی (PDF)

 

گروه بانوان

 رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱ایروبیکیکشنبهبرگزار نمی شود.سالن ایروبیکخانم متقی نژاد
۲اسکیتسه شنبهبرگزار نمی شود.سالن چند منظورهخانم اسمعیلی
۳بدنسازی

(استادان، کارکنان و دانشجویان)

یکشنبه و سه شنبه۱۵ – ۱۳سالن بدنسازیخانم متقی نژاد
۴پیلاتسسه شنبه۱۳ – ۱۲سالن ایروبیکخانم خندان
۵تنيس روی ميزشنبه و دوشنبه۱۴:۳۰ – ۱۳سالن تنیس روی میزخانم نیکنامی
۶شناشنبه و چهارشنبهبرگزار نمی شود.استخر بانوانخانم میرزائی
۷واليبالشنبه و چهارشنبه۱۴ – ۱۲سالن استاد جباری
خانم سرمست
۸یوگا و تعادل بدنیشنبهبرگزار نمی شود.سالن ایروبیکخانم باقری نیا

 

گروه آقایان

رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱آمادگی جسمانیشنبه، دوشنبه و چهارشنبهبرگزار نمی شود.سالن استاد جباریآقای خدامرادی
۲بدنسازی

(استادان، کارکنان و دانشجویان)

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۴ – ۱۲:۳۰
۱۵:۳۰ – ۱۴
سالن بدنسازیآقای بابایی
۳تنیس روی میزشنبه، یکشنبه و سه شنبهبرگزار نمی شود.سالن تنیس روی میزآقای صحرایی
۴شناشنبه، دوشنبه و چهارشنبهبرگزار نمی شود.استخر آقایانآقای حضرتی
۵فوتسال (اعضاء هیئت علمی)شنبه و سه شنبهبرگزار نمی شود.سالن بسکتبال
۶فوتسالیکشنبه و سه شنبه۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰سالن قهرمانیآقای ابطحی
۷
واليبالیکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۶ – ۱۴سالن قهرمانیآقای آجری