تمرینات هفتگی پسران

تمامی فعالیت ها و تمرینات ورزشی دانشجویان تا اطلاع بعدی برگزار نخواهد شد.

 

برنامه تمرینات هفتگی پسران (فایل PDF)

 

نیمسال اول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

(پسران)

رديفرشته‌ ورزشیروزهای تمرينساعات تمرينمحل تمريننام مربی
۱آمادگی جسمانیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۸ – ۱۶:۳۰سالن استاد جباریآقای خدامرادی
۲بدمینتونیکشنبه و سه شنبه۱۵ – ۱۳سالن استاد جباریآقای قاسمی
۳بدنسازیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۹:۳۰ – ۱۲سالن بدنسازیآقای بابایی
۴بسكتبالشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۹:۳۰ – ۱۸سالن استاد جباری آقای ثانوی
۵تکواندویکشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

۱۸ – ۱۶:۳۰

۱۵ – ۱۳

۱۸ – ۱۶

سالن رزمی ۲آقای حسینی
۶تنيس روی ميزشنبه

یکشنبه و سه شنبه

۱۹ – ۱۷

۱۸ – ۱۶

سالن تنيس روی ميزآقای صحرایی
۷جودوشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۲۰ – ۱۸:۳۰سالن رزمی ۱آقای کیهان
۸سنگنوردیشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۹ – ۱۶:۳۰سالن سنگنوردیآقای عليزاده
۹شطرنجسه شنبه۱۸ – ۱۵سالن شطرنجآقای حق شناس
۱۰شناشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۴ – ۱۲استخر دانشگاهآقای صالحی
۱۱فوتسالشنبه و دوشنبه

چهارشنبه

۱۸ – ۱۶:۳۰

۱۴ –  ۱۲:۳۰

سالن قهرمانیآقای خلیلی
۱۲كاراتهشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰سالن ایروبیکآقای حاج میرزایی
۱۳
کشتی
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۸:۳۰ – ۱۷سالن رزمی ۱
آقای حسین زاده
۱۴واليبالشنبه، دوشنبه و چهارشنبه۱۹:۳۰ – ۱۷:۳۰سالن استاد جباریآقای نوری