برنامه سالن بدنسازی

برنامه هفتگی سالن بدنسازی (فایل PDF)

 

نیمسال اول سال تحصیلی   ۹۹- ۱۳۹۸

(گروه بانوان)

 روزهای هفته
۱۲ – ۱۰:۳۰۱۴ – ۱۲۱۸ – ۱۴
یک شنبهویژه استادانکارمندان و دانشجویان
(بدون حضور مربی)(با حضور مربی)
سه شنبهویژه استادانکارمندان و دانشجویان
(بدون حضور مربی)(با حضور مربی)

 

 

(گروه آقایان)

روزهای هفته
۱۲ – ۱۰۱۹:۳۰ – ۱۲
شنبهویژه استادانکارمندان و دانشجویان (با حضور مربی)
دو شنبهویژه استادانکارمندان و دانشجویان (با حضور مربی)
چهار شنبهویژه استادانکارمندان و دانشجویان (با حضور مربی)