برنامه هفتگی واحدها و تقویم آموزشی

برنامه هفتگی واحدها و تقویم آموزشی

سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

برنامه کلاس های واحد تربیت بدنی در نیمسال دوم

برنامه کلاس های واحد تربیت بدنی در نیمسال اول

برنامه کلاس های کمکی واحد تربیت بدنی در نیمسال اول

 

تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم

تقویم کامل آموزشی نیمسال اول

تقویم خلاصه آموزشی نیمسال دوم

تقویم خلاصه آموزشی نیمسال اول

 

شما می توانید سؤالات آموزشی خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید.

atabrizi@gmail.com