ویدئوهای آموزشی دروس

ویدئوهای آموزشی دروس تربیت بدنی

 

دانشجویان و ورزش دوستان گرامی می توانند با استفاده از این ویدئوها، تمرینات ورزشی مربوط به واحد تربیت بدنی و یا ورزش ۱ را فراگرفته و انجام دهند. همچنین در ارتباط با آزمون پایان نیمسال جاری نیز تمهيدات لازم از طرف معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی انجام شده و به زودی به اطلاع دانشجويان عزیز خواهد رسيد.

 

واحد تربیت بدنی

گرم کردن (Warm Up)بدنه اصلی تمرینسرد کردن (Cool Down)آمادگی جسمانی فانکشنال
آموزش حرکات
مهدی ابراهیمیمهدی ابراهیمی – ۱مهدی ابراهیمیمهرداد بابائی – ۱آزمون انعطاف (امتحان نهایی)
مهرداد بابائیمهدی ابراهیمی – ۲مهرداد بابائیمهرداد بابائی – ۲آزمون پله (امتحان نهایی)
مهدی بقائیانمهدی ابراهیمی – ۳مهدی بقائیانمهرداد بابائی – ۳بِرپی
بهرام حسین زاده – ۱مهدی ابراهیمی – ۴عابد مهربانیمهرداد بابائی – ۴پلانک
بهرام حسین زاده – ۲مهرداد بابائی – ۱مهرداد بابائی – ۵تقویت پشت بازو
داریوش خدامرادیمهرداد بابائی – ۲مهرداد بابائی – ۶تمرینات انعطاف پذیری
بهداد خلیلیمهرداد بابائی – ۳چرخش روسی
عابد مهربانیمهرداد بابائی – ۴دراز و نشست (امتحان نهایی)
مهدی بقائیان – ۱شنا سوئدی – ۱
عابد مهربانی – ۱شنا سوئدی – ۲
عابد مهربانی – ۲شنا سوئدی (امتحان نهایی – دختران)
عابد مهربانی – ۳شنا سوئدی (امتحان نهایی – پسران)
کرانچ ۹۰ درجه
کرانچ دوچرخه

 

واحد ورزش ۱

کشتیفوتسالوالیبال
بهرام حسین زاده – ۱بهداد خلیلی – ۱داریوش خدامرادی – ۱
بهرام حسین زاده – ۲بهداد خلیلی – ۲داریوش خدامرادی – ۲
بهرام حسین زاده – ۳بهداد خلیلی – ۳رحمت اله نوری – ۱
بهرام حسین زاده – ۴بهداد خلیلی – ۴رحمت اله نوری – ۲
بهرام حسین زاده – ۵بهداد خلیلی – ۵رحمت اله نوری – ۳
بهرام حسین زاده – ۶بهداد خلیلی – ۶
بهرام حسین زاده – ۷بهداد خلیلی – ۷
بهرام حسین زاده – ۸بهداد خلیلی – ۸
بهرام حسین زاده – ۹بهداد خلیلی – ۹
بهرام حسین زاده – ۱۰شرح کامل آزمون نهایی