آموزش

آموزش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف

 

شما می توانید سؤالات آموزشی خود را از طریق آدرس پست الکترونیک و یا شماره تماس زیر مطرح نمایید.

atabrizi@gmail.com

۶۶۱۶۵۱۵۳

 

شیوه ارائه دروس واحدهای تربیت بدنی (مجازی – عملی)

برنامه هفتگی واحدهای تربیت بدنی و تقویم آموزشی

ویدئوهای آموزشی دروس تربیت بدنی

     جزوه های آموزشی واحد ورزش ۱