کارکنان

 

مدیر تربیت بدنی

دکتر افشین بناءزاده

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

 

اعضای هیئت علمیدکتر مجید قلی پور

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۲

معاون آموزشی

دکتر آرزو تبریزی

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۳

 

کارشناسان

رئیس اداره فوق برنامه ورزشی

بهداد خلیلی

۶۶۱۶۶۱۶۸

کارشناس ارشد تربیت بدنی

فتانه ملک

۶۶۱۶۶۱۶۵

معاون اداره فوق برنامه ورزشی

داریوش خدامرادی

۶۶۱۶۶۱۶۲

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهتاب روغنی

۶۶۱۶۶۱۷۱

کارشناس ارشد تربیت بدنی

بهرام حسین زاده

۶۶۱۶۵۱۵۵

کارشناس ارشد تربیت بدنی

الهه معین

۶۶۱۶۵۱۵۴

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهرداد بابایی

۶۶۱۶۶۱۶۰

کارشناس ارشد تربیت بدنی

سپیده سماواتی شریف

۶۶۱۶۵۱۵۴

 

 

کادر اداری

مسؤول روابط عمومی و انفورماتیک

مهندس رضا خیردوست

۶۶۱۶۶۱۶۶

مسؤول دفتر مدیریت

آناهیتا فرزانه کاری

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

کارپرداز و مسؤول انبار

نوشاد اسفندیاری

۶۶۱۶۶۱۵۷