کارکنان

 

مدیر تربیت بدنی

دکتر افشین بناءزاده

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

 

اعضای هیئت علمیدکتر مجید قلی پور برزگر
اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۲

معاون آموزشی

دکتر آرزو تبریزی

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۳

 

کارشناسان

رئیس اداره فوق برنامه ورزشی

بهداد خلیلی

۶۶۱۶۶۱۶۸

کارشناس ارشد تربیت بدنی

فتانه ملک

۶۶۱۶۶۱۶۵

معاون اداره فوق برنامه ورزشی

داریوش خدامرادی

۶۶۱۶۶۱۶۲

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهتاب روغنی

۶۶۱۶۶۱۷۱

کارشناس ارشد تربیت بدنی

بهرام حسین زاده

۶۶۱۶۵۱۵۵

کارشناس ارشد تربیت بدنی

سپیده سمواتی شریف

۶۶۱۶۵۱۵۴

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهرداد بابایی

۶۶۱۶۶۱۶۰

 

 

کادر اداری

مسؤول روابط عمومی و انفورماتیک

مهندس رضا خیردوست

۶۶۱۶۶۱۶۶

مسؤول دفتر مدیریت

آناهیتا فرزانه کاری

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

کارشناس انفورماتیک

رحمان گوهری

۶۶۱۶۶۱۶۳

کارپرداز و مسؤول انبار

نوشاد اسفندیاری

۶۶۱۶۶۱۵۷