کارکنان

 

مدیر تربیت بدنی

دکتر افشین بناءزاده

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

banazadeh@sharif.edu

 

اعضای هیئت علمیدکتر مجید قلی پور برزگر

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۲

gholipour@sharif.edu

معاون آموزشی

دکتر آرزو تبریزی

اطلاعات و رزومه علمی

۶۶۱۶۵۱۵۳

a_tabrizi@sharif.edu

 

کارشناسان

رئیس اداره فوق برنامه ورزشی

بهداد خلیلی

۶۶۱۶۶۱۶۸

b.khalili@sharif.edu

کارشناس ارشد تربیت بدنی

فتانه ملک

۶۶۱۶۶۱۶۵

f.malek@sharif.edu

معاون اداره فوق برنامه ورزشی

داریوش خدامرادی

۶۶۱۶۶۱۶۲

khodamoradid@sharif.edu

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهتاب روغنی

۶۶۱۶۶۱۷۱

mahtab.roughani@sharif.edu

کارشناس ارشد تربیت بدنی

بهرام حسین زاده

۶۶۱۶۵۱۵۵

b.hoseinzadeh@staff.sharif.edu

کارشناس ارشد تربیت بدنی

سپیده سمواتی شریف

۶۶۱۶۵۱۵۴

s.samavatisharif@sharif.edu

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مهرداد بابایی

۶۶۱۶۶۱۶۰

mehrdad.babaee@staff.sharif.edu

 

 

کادر اداری

مسؤول روابط عمومی و انفورماتیک

مهندس رضا خیردوست

۶۶۱۶۶۱۶۶

r.khairdoost@sharif.edu

مسؤول دفتر مدیریت

آناهیتا فرزانه کاری

۶۶۱۶۶۱۵۱-۲

farzanehkari@sharif.edu

کارشناس انفورماتیک

رحمان گوهری

۶۶۱۶۶۱۶۳

r.gohari@staff.sharif.edu

کارپرداز و مسؤول انبار

نوشاد اسفندیاری

۶۶۱۶۶۱۵۷