مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم دانشگاه (پسران)

مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم دانشگاه

(پسران)

 

نفرات برتر مسابقات

مقام اول: فرید رشیدپور

مقام دوم: آریا مهرمحمدی

مقام سوم مشترک: محسن مرشدی و سید مهدی راسخی

مربی: رامین صحرایی     / سرپرست: رحمان گوهری