گالری

سومین دوره مسابقات فوتسال استاد – دانشجو ۱۳۹۷
مسابقات والیبال جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه ۱۳۹۸
مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاه ۱۳۹۷ (پسران)
مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاه ۱۳۹۷ (دختران)